Regulamin żłobka

DSC04323

Regulamin porządkowy dla rodziców dzieci Zespołu 

1.Rodzicom dziecka wstęp na teren Zespołu dozwolony jest tylko do rozbieralni dzieci.

2.Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku w pomieszczeniach dla nich dostępnych , oraz do zachowania ciszy i spokoju .

3.Dziecko wydawane jest tylko rodzicom/opiekunom prawnym , lub innej osobie pod warunkiem  że zostanie napisane pełnomocnictwo dla danej osoby .

4.Do Zespołu przychodzą dzieci zdrowe .

5.Podawanie dzieciom leków w Zespole jest niedozwolone

6.Dziecko z temperaturą powyżej 37°C nie będzie przyjęte do Zespołu .

7.W razie nieobecności dziecka w Zespole opłata za pobyt  podlega zwrotowi , przy czym za pierwszy dzień nieobecności rozumie się dzień, w którym do godziny 8.00 zostanie poinformowany skutecznie personel Zespołu.

8.Po zgłoszeniu telefonicznym przez pielęgniarkę o złym samopoczuciu lub temperaturze u dziecka prosimy rodziców o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dziecka.

9.W razie nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni Rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka

10.Zespół jest czynny od godziny 5.30 do godziny 16.30, prosimy odbierać dzieci najpóźniej do godziny 16.20

11.Wszelkie uwagi i zażalenia proszę zgłaszać do Dyrektora Zespołu .

12.Odpłatność za pobyt w Zespole należy dokonywać do 15 każdego miesiąca , brak wpłaty za dany miesiąc będzie skutkował nie przyjęciem dziecka do żłobka z dniem 1 następnego miesiąca.

13.Opłatę za dziecko nowo przyjęte uiszcza się w dniu przyjęcia do Zespołu

14.Teren placówki należy opuścić do godziny 16.30. Po odebraniu dziecka od opiekunki należy niezwłocznie opuścić teren żłobka – przypominamy, że hol to nie plac zabaw !