Deklaracja dostępności

Zespół Żłobków Samorządowych nr 2 w Wałbrzychu w skład, którego wchodzi Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2 i Żłobek Samorządowy nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: zlobek2.walbrzych.pl i zlobek5.walbrzych.pl oraz stron internetowych BIP: bip.zlobek2.walbrzych.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Niektóre linki nie zawierają treści ani tytułów

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.01.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, e-mail:  zlobek2walbrzych@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  74 664 28 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jednostka posiada dwie lokalizacje:

 1. Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2
  ul. Kasztelańska 2
  58-316 Wałbrzych

Tel.74 664 28 19e-mail: zlobek2.walbrzych@gmail.com

 1. Żłobek Samorządowy nr 5
  ul. Nałkowskiej 4A
  58-309 Wałbrzych

Tel: 74 666 28 29

e-mail: zlobek5.walbrzych@gmail.com

Zespół Żłobków Samorządowych nr 2 – Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2

ul. Kasztelańska 7

 1. Aby dostać się na teren  żłobka należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością na poziomie parteru i 1 piętra. Drzwi nie są rozsuwane. Posiadają samozamykacz. Otwierają się za pomocą domofonu
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0-1) – posiada schody, windę. We wnętrzu budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do żłobka z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. Budynek z jednym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Zespół Żłobków Samorządowych nr 2 – Żłobek Samorządowy nr 5

ul. Nałkowskiej 4A 

 1. Aby dostać się na teren  żłobka należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku po schodach. Drzwi nie są rozsuwane. Posiadają samozamykacz. Otwierają się za pomocą domofonu
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0-1) – posiada schody, brak windy. We wnętrzu budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do żłobka z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. Budynek z jednym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Zespól Żłobków Samorządowych nr 2 w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych